Trường Mầm non Đông Hà - Huyện Đông Hưng là một xã thuần nông. Trong những năm gần đây đời sống nhân dân đã ổn định đang từng bước khởi sắc. Trường được xây dựng dồn từ 4 điểm trường tập trung về một điểm trường chính tại khu trung tâm của xã năm 2015. Trường có tổng tiện tích 5.823 m2. Trong những năm qua trường Mầm non Đông Hà đã từng bước khẳng định chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của trường trong toàn huyện. Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng kiên cố và được đầu tư các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non. Ngày 15 tháng 8 năm 2016 trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Năm học 2018-2019 trường có 9 nhóm, lớp với hơn 200 học sinh và 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ, đủ theo Điều lệ trường mầm non. Mỗi cán bộ giáo viên nhân viên đều có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 100% CB,GV,NV đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn đạt 75 %.

Trường có Chi bộ đảng độc lập với 11 năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường, có các tổ chức như: Công đoàn, Hội cha mẹ trẻ. Các đoàn thể đều hoạt động tích cực góp phần cùng nhà trường hoàn thành tèt các nhiệm vụ được giao.

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua và các chủ đề năm học. Trường luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy học. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục Mầm non mới, kế hoạch giảng dạy, chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Những năm häc võa qua, trường Mầm non Đông Hà đã có những bước tiến nhất định. Xuất phát từ yêu cầu của Giáo dục - Đào tạo hiện nay, từ nhu cầu đòi hỏi của cha mẹ học sinh và toàn nhân dân về chất lượng của học sinh, để tạo nguồn nhân lực có đầy đủ các phẩm chất năng lực và tri thức, đưa đất nước phát triển theo hướng CNH-HĐH vào những năm tiếp theo. Trường mầm non Đông Hà đã triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo Quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục đích của việc tự đánh giá là nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường.

Để triển khai và hoàn thành tốt công tác tự đánh giá, nhà trường đã huy động mọi nguồn lực. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng gồm đại diện chi bộ, Ban giám hiệu, đại diện các tổ chức đoàn thể trong trường, tổ trưởng chuyên môn. Ban thư ký là các cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm. Hội đồng tự đánh giá của trường đã xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm chuyên trách.